فیلم دیده نشده از تهران در زمان اشغال متفقین
02:00