قطعه در قفس - استاد ابولحسن صبا- نوازنده وحید آزاد تهرانی
۰۰:۴۰