آخرین وضعیت ماشین سازی از زبان مدیرعامل باشگاه
۰۳:۲۰