بخشی از سخنان دکتر احمدی نژاد در جمع مردم بندرعباس
02:30