پاسخ دکتر احمدی‌نژاد به خبرنگاری که پرسید به آینده امیدوارید؟
01:17