مصاحبه با یکی از کلیستنیکس کارای قوی ایران در نمایشگاه بین المللی
03:20