تصاویری از شرکت اهالی خانیک در انتخابات ۱۳۹۰
۰۰:۴۹