هنرپیشه شنای پروانه:جنس لباسم از گونی است، گونی پیاز و سیب زمینی خودمان!
۰۱:۰۵