سکانس پایانی در ارباب حلقه‌ها دو ، مونولوگ سم برای اتفاق پیش‌آمده
05:12