گزارش شبکه استان خراسان جنوبی از روستای تاریخی خانیک خرداد1386
۰۴:۲۷