لحظاتی از برخورد صاعقه با هواپیماهای گوناگون
00:59