جایگاه شاعرانی چون فردوسی، حافظ و مولانا در ادبیات افغانستان و حافظ خوانی
۳۱:۲۲