گزارش عملکرد سال 98 فدراسیون والیبال، پخش شده در مجمع عمومی سالانه
10:16