دیدگاه عجیب اوشو درباره ازدواج و وظایف پدر و مادر در قبال فرزندان
10:24