لقمه‌ماهی دم‌نواری گِرد یا: پو مرجانی (Round ribbontail ray)
۰۱:۰۹