کیسه هوا برای گلوله؛ ابتکار شرکت آمریکایی برای شلیک غیر مرگبار
۰۲:۵۳