رهبر انقلاب: تولیدکنندگان، رزمندگان جنگ اقتصادی هستند
01:22