لحظه تا شدن پراید از وسط .این ویدئو حاوی تصاویر تلخ است
۰۰:۳۴