گزارشی میدانی از محل حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان علوم تحقیقات
02:09