خروش عظیم مردم سمنان در حمایت از آرمان فلسطین
00:51