عیادت اکبر عبدی از حسین محب اهری در بیمارستان
00:30