احمد صفری : مزیت های کرمانشاه در امر سرمایه گذاری بسیار عالی است
01:45