لحظه شلیک سهوی یک موشک از سوخوی 25 که با یک خانه برخورد کرد
۰۰:۱۴