هادی رضوی با پول معلمان مازراتی و بنز اس۵۰۰ خرید
00:57