هجوم مردم اسرائیل به فروشگاه ها برای خرید پس از شروع جنگ
۰۰:۴۲