28 آبان ماه ، صحبت های استاد علی اکبر جعفری(با حجم متوسط)
1:23:56