اقدام تحسین برانگیز ورزشکار معلول در برنامه عصر جدید
01:06