باز کردن سکسیونر باسبار 230 کیلو ولت تحت ولتاژ در شب
00:16