سلاح جنگ ویتنام که بالغ بر 10000 قبضه آن به اوکراین ارسال شده است!
۰۱:۳۰