افشاگری خبرنگار چینی درباره انتشار یک ویدئو با زیرنویس فارسی جعلی درباره کرونا ویروس در ایران
02:15