آموزش نرم افزار icem-cfd و fluent و cfd-post به کوشش مهندس احسان الله سعادتی گروه پی تک-درس سوم
۳۷:۳۹