ساخت گورستان زیرزمینی اسرائیل برای دفن انبوه قربانیان واکسیناسیون کرونا
۰۱:۰۱