سلاحی که می تواند کشتی ها را به دو نیم تقسیم کند!
۰۰:۵۴