توضیحات جدید وزیر آموزش و پرورش درباره نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان
00:49