انتقاد تند اخبار بیست و سی به فیلم رحمان 1400
00:52