مانور دیدنی جنگنده میگ ۲۹ در فاصله ۱۷ متری زمین
00:45