جزئیاتی از کل کشی در کویر مرنجاب کاشان؛ حیوان آنجا چه می‌کرد؟
۰۰:۲۰