هواپیمای V شکل جدید؛ نمایشی از آینده در آسمان!
04:30