پشیمانی بازیگر "متری شیش و نیم" از بازی در این فیلم
۰۰:۵۸