پیام ویدئویی ضاربان «هانی کُرده» از ترکیه: انتقام داش وحید را گرفتیم!
۰۰:۲۹