نگار پژوه :: حل تمرین صعودی و نزولی با مشتق پذیر بودن- حسابان 2
۱۸:۲۷