کنایه نامجو به شبکه من‌ و‌ تو: خیلی چیپ هستید!
01:09