مسابقه مچ اندازی فینال شیوا طاهری و حریف امریکایی
۰۱:۱۰