چالش هواداران دختر استقلالی در هنگام زدن پنالتی توسط مهرداد محمدی
۰۰:۲۲