گل اول خیرونا به رئال مادرید توسط کریستین استوانی
00:23