تشخیص قطب‌های شمال و جنوب آهنربا و همچنین جهت قطب‌های جغرافیایی زمین با آهنربای دیسکی
۰۰:۱۲