تلاوت زیبای قاری برجسته کشوری. سید عباس موسوی
17:18