لحظه فرود بانوی خلبان ایرانی با یک هواپیمای MD80
00:17