بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ هیچ ارزی در بازار متشکل نفروخت
۰۰:۵۲