تهه کننده فیلم "تیغ و ترمه" در خصوص علت انصراف از اکران
۰۴:۴۶